УСЛУГИ

Служба по трудова медицина при “САНИСВЕТ” ЕООД предлага следните услуги:

  • обслужване от СТМ
  • оценка на риска по ЗБУТ
  • експертна помощ в областта на ЗБУТ, КТ, КСО
  • наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд
  • обучение по ЗБУТ
  • организиране на профилактични прегледи
  • изготвяне и актуализация на здравни досиета на работещите
  • консултиране и подпомагане на работодателя във връзка с извършването на инструктажи и свързаната с тях документация
  • консултации във връзка със сумирано изчисляване на работно време
  • Трудовоправни консултации във връзка с изготвяне на документи за ТЕЛК/НЕЛК, трудови злополуки, професионални заболявания, назначаване на непълнолетни лица.